Vol 11, No 4

ISSUE 31

Table of Contents

Original Paper

Yasser F. Abdullraheem, Abullateef A Alzolibani, Khaleed H Mahmoud, Amani H. Korsni, Muhmmad Helyel Al-Harbi, Khaled M Hassanin, Mohammed S Al-Dhubaibi
PDF
Laura Blair, Christopher R. Aloia, Melinda W. Valliant, Kathy B. Knight, John C. Garner, Vinayak K. Nahar
PDF
M. Allison Ford, Mary A. Haskins, Vinayak K. Nahar
PDF
Masood Alam Khan
PDF
Umair Hassan, Imran Farooq, Imran Alam Moheet, Emad AlShwaimi
PDF
Raed Almutairi, Muneer Almutairi, Ali Alsugair, Moayad Alseraikh, Huda Almutairi
PDF
Azar Darvishpour, Nazila Javadi-Pashaki, Arsalan Salari, Tahere Sadeghi, Maryam Taleshan-Nejad
PDF
S. Dodamani Arun, M. Kshirsagar Minal, G. N. Karibasappa, V. K. Prashanth, A. Dodamani Girija, C. Jadhav Harish
PDF
Abel Tibebu, Daniel Mengistu, Lemma Negesa Bulto
PDF
Yihong Fang, Elias Mpofu, James Athanasou
PDF

Reviews

Florence Femi Odekunle, Raphael Oluseun Odekunle, Srinivasan Shankar
PDF
Mustafa Naseem, Muhammad Faheem Khiyani, Hiba Nauman, Muhammad Sohail Zafar, Altaf H Shah, Hesham S Khalil
PDF

Case Report

Ravinder Kumar, Abhishek Bhargava, Gagan Jaiswal
PDF
Vidhya Kalanjiam, G.V. Murali Gopika Manoharan
PDF

Editorial

Mohammed Saqr
PDF